โรงเรียนวัดราชโอรสรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (GIFTED) ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 โดยปฏิบัติตามมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด มีการตั้งจุดคัดกรองบริเวณประตูโรงเรียน และจัดสถานที่รับมอบตัวให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th