วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยนำโดยนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย และคณะครู ประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม ICT โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th