โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ได้จัดให้มี "สถานี ศ.ว.เติมรัก ปันสุข" เพื่อเป็นสื่อกลางในการแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th