โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยจัดอบรมครูออนไลน์ การใช้เทคโนโลยี G- Suite for Education 
เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2563 โดยนางวันทนา ชูช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเป็นวิทยากรหลัก และนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรมในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีคณะครูู
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ จำนวน 110 คน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th