วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตามความพร้อมในการเรียนทางไกล สื่อสารทำความเข้าใจ 
เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคของผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมทั้งมอบสมุดให้แก่นักเรียน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th