นายจงจัด  จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็นประธาน
ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โดย สพม.1 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th