โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำ ปีการศึกษา 2563 โดยนักเรียนใหม่จะได้ทำความรู้จักกับผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา เรียนรู้อัตลักษณ์ วัฒนธรรมอันดีของโรงเรียน และรู้จักสถานที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน ทั้งนี้จัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ และจุดทำความสะอาดบริเวณทางเข้าโรงเรียน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th