คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เป็นวิทยากรการอบรม โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ 

หลักสูตร  " ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร "  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย 4 ทักษะ ได้แก่

ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรสาคร 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศาลจังหวัดสมุทรสาคร

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th