ครูผู้ดูแลระบบ Student Care เข้ารับการอบรม Administrator Student Care

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th