วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยจัดกิจกรรม “นมัสการอาจาริยคุณ”
(พิธีไหว้ครู ประจำปีพุทธศักราช 2563) โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวาสุกรี โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th