วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เพื่อให้นักเรียนแสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชน และปลูกฝังให้มั่นคงในพระพุทธศาสนา 
ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th