วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยจัดกิจกรรม “ลูกวาสุกรี ส่งเสริมวิถีพุทธ”
โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ศาลาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่ 1 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th