วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยแสดงความยินดีกับนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ระดับจังหวัด
กรุงเทพมหาคร และแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ระดับจังหวัดกรุงเทพมหาคร “ครูดีในดวงใจ” ระดับโรงเรียนและ “สอบผ่านภาค ก ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน” 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th