วันที่ 2 สิงหาคม 2563 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยประชุมผู้ปกครอง รับมอบตัวและลงทะเบียนเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลัยเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง ณ หอประชุมวาสุกรี โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th