โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จัดการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปี 2563

 โดยโรงพยาบาลบางปะกอก 8 ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน พ.ศ. 2563

ณ หอประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

     

   

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th