โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ตำรวจกับประชาชนและปัญหายาเสพติด" ชุมชนสีขาวต้านยาเสพติด

จัดโดย คณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563

ณ หอประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th