วันที่ 23 กันยายน 2563 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา 
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จัดโดยสำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา โดยมีนายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี และนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกล่าวต้อนรับ ณ หอประชุมวาสุกรี โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th