วันที่ 23 กันยายน 2563 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยนำโดยนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย บริจาคโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนแก่โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
จ.ราชบุรี ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th