เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2563 โรงเรียนวัดราชโอรสมีบุคลากรเกษียณอายุราชการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รองผู้อำนวยการสุชาติ สถาพรเจริญชัย คุณครูวริษฐา เหลืองอร่าม คุณครูศิริวรรณ สันติวรพงศ์ และคุณครูวิลาวัณย์ ชัยนิชยกุล โดยในวันนี้มีพิธีเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาคารวะต่อบุคลากรทั้ง 4 ท่าน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th