วันที่ 14 ตุลาคม 2563 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 
โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมสมุทรโฆษ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th