วันที่ 14 ตุลาคม 2563 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยจัดกิจกรรม “สอนเสริมเพิ่มพูนความรู้ 
เพื่อพิชิต GAT และ TCAS 64” แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมวาสุกรี โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th