วันที่ 14 ตุลาคม 2563 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาบุกเบิก 
(การสร้างเสาธงลอย) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 จัดโดยงานกิจกรรมลูกเสือ ณ สนามหลังคาโค้ง โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th