นายเทพพร อาจเวทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ และคณะผู้บริหาร ต้อนรับศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มโรงเรียนที่ 5 ที่ทำการออกนิเทศก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่นักเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) เพื่อให้การช่วยเหลือ ติดตามและแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน ในช่วงการปิดโรงเรียนกรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

     

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th