เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านผู้อำนวยการ ดร.นฤภพ ขันทับไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบของแผ่นดิน สาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติดีเด่น "เพชรสุบรรณ" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพเทพมหานคร

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th