ผอ.สมบูรณ์  สาลีพันธ์  อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมแนะแนวและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th