วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยนำโดยนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย รับมอบป้ายประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์รณรงค์การป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานเขตบางกอกน้อย

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th