วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
ร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ณ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th