นางอรอุมา บุญไตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับเกียรติจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง
เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกโซเซียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมโครงการ  

 

 ื 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th