โรงเรียนปัญญาวรคุณ ดำเนินการจัดการทดสอบ GAT-PAT สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2564

โดยมีนางอรอุมา บุญไตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นหัวหน้าสนามสอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อำนวยความสะดวกและดูแลการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th