โรงเรียนปัญญาวรคุณ เป็นสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดย นางอรอุมา บุญไตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ หัวหน้าสนามสอบ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อำนวยความสะดวก กำกับ ดูแล ติดตามการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

  

ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook โรงเรียนปัญญาวรคุณ
Website: www.pws.ac.th 
Line Official @pwsofficial

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th