โรงเรียนปัญญาวรคุณ จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ Competency-Based Gifted Camp 2020 ระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน 2564 สำหรับนักเรียนโครงการ Gifted

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเชิงบูรณาการในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ได้พัฒนากระบวนการคิด 

สามารถวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

  

ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook โรงเรียนปัญญาวรคุณ
Website: www.pws.ac.th 
Line Official @pwsofficial

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th