เมื่อวันที่  ๑-๒  เมษายน  ๒๕๖๔ การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้างบริหารพัสดุเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดและละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 3 โดยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีนางประทิน รอดพันธ์, นางเบญจมาศ อยู่เลี้ยงพันธ์ ,นางสาวอรุณทิพย์ โผนประสิทธิ์, นายยศวีร์ ล่องทอง และนายพงษ์พิทักษ์ ทานาค เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th