โรงเรียนวัดราชโอรสประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ GIFTED, EIC (English Intensive Course) และ CIC (Chinese Intensive Course) ปีการศึกษา 2564 และรับรายงานตัวผู้ที่สอบผ่าน ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th