นายเทพพร อาจเวทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดทำสื่อด้วยโปรแกรม KineMaster ในโครงการพัฒนาศุกยภาพครูและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 5,7,8 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MWSauvi&set=a.922617211886245

     

     

     

     

     

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th