โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
ณ บริเวณสนามโดม 1 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 หรือสมัครแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน (www.suwan.ac.th)
สามารถติดตามข้อมูลได้ทางเพจ “โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.กท ๑” และสามารถส่งเอกสารโดยประทับตราไปรษณีย์ก่อนวันที่ 30 เมษยน 2564

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th