วันที่ 28 เมษายน 2564 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ผ่านช่องทางปกติและระบบ Online 
โดยโรงเรียนดำเนินมาตรการคัดกรองและจัดสถานที่ตามหลักการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชืิ้อไวรัสโคโรนา

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th