โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) แบบ Online เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสอบถามบุคคลในกลุ่ม ให้ได้มาซึ่งความคิดเห็น ทัศนคติ หรือแนวคิด ในการนำมาเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารหลักสูตร
ที่เน้นการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<


email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th