วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 6/2564 เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน
ผ่าน Google Meet เพื่อลดภาวะเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th