โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม จัดการอบรมแก่คณะครูโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 1 มิถุนายน 2564
หัวข้อการเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
โดยมี นายอุดม กันม่วง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม 
และมี ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานพร้อมให้โอวาทในการทำงาน
ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th