วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ HCEC ร่วมประชุมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) 
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม ICT โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th