วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม  เข้าร่วมประชุมเพื่อร่างนโยบายการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ครั้งที่ 2) โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องกระทรวงศึกษาธิการ  

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th