นายวิธาน  พรหมสินธุศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เป็นประธานต้อนรับและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน พร้อมด้วยนางสาวศิรินาถ  อุดมถิรพันธุ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนายธัชวินทร์ โพธิ์ไทร หัวหน้างานอาคารสถานที่เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ คณะวิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคาร และให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย #SafetySchool 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th