วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิิทยาลัย
และคณะกรรมการ ประเมินเว็บไซต์การเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษาต่อสาธารณะของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่มที่ 1 ณ ห้องประชุม ICT โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th