กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยจัดแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564  ในการแข่งขันครั้งนี้
    นายภูวดล  ชาติสุรเดช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท  พร้อมเกียรติบัตร
    ครูผู้ดูแล การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ และนางสาว รจนาพรรณ คงสมบัติ

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th