โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปวริศร์ วงศ์สุวรรณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับเกียรติบัตร "ปิยชนน์ คนการศึกษา" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th