โรงเรียนศึกษานารีวิทยา นำลูกเสือจำนวน 5 นาย ผู้กำกับลูกเสือ 1 ท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ในรูปแบบออนไลน์ ของโรงเรียนในสังกัด สพม.กท 1 โรงเรียนกลุ่มที่ 5 ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2564 โดยมีศูนย์กลางระบบออนไลน์ ณ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการจราจร และได้บำเพ็ญประโยชน์และสามารถนำไปปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th