กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้จัดประชุมผ่านระบบทางไกลรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสมรรถนะท้องถิ่นศึกษาหัวข้อ "มหัศจรรย์คลองบางมด" โดยได้รับเกียรติจาก ศน. ณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำหลักสูตร ได้กำกับ ติดตาม ให้แนะนำขั้นตอนการเขียนผลการเรียนรู้ และสาระสำคัญในการจัดทำหลักสูตรสมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดหลักสูตรท้องถิ่นศึกษาที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีสมรรถนะ เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564


email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th