โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายจตุพล บุญภิญโญ ครูกลุ่มงานแนะแนว ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับเกียรติบัตร "ปิยชนน์ คนการศึกษา" ปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th