โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2564 จัดโดยโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการจราจร  ได้บำเพ็ญประโยชน์และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      การอบรมครั้งนี้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ วงศ์สวัสดิ์  เป็นครูผู้ประสานงาน  และนำตัวแทนนักเรียนชุมนุมลูกเสือกองร้อยพิเศษ 
เข้าร่วมการอบรม จำนวน 5 คน ได้แก่  
  เด็กชายกฎุมพี ทาหนองบัว   
  เด็กชายสิทธิศักดิ์ กอบนิยม 
  เด็กหญิงเกวรินทร์ ลือเทพ 
  เด็กหญิงนีรชา  สุทธิบุญ  
  และเด็กหญิงญารชิดา  สุภโศภิษฐ์  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th