เมื่อวันที่ ๑ , ๔ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี SMART GEN โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการCODING & ROBOTICS ONLINE WORKSHOP ให้กับนักเรียนในระดับชั้นม.๑ - ๔ โดยแบ่งออกเป็น ๔ หลักสูตรดังนี้ 
                    ระดับชั้นม.๑ หลักสูตร : SCRATCH & PICTOBLOX 
                    ระดับชั้นม.๒ หลักสูตร : หุ่นยนต์อัตโนมัติ 
                    ระดับชั้นม.๓ หลักสูตร : FRIEND ROBOT 
                    ระดับชั้นม.๔ หลักสูตร : หุ่นยนต์พื้นฐาน (MAKER UNO) 
         เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี  การแก้ปัญหา  การคิดอย่างเป็นระบบ   อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนเพิ่มมากขึ้น

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th